حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

بازگشت

تفکر

تفکر معنی زیبایی بر زندگی میبخشد.