حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

بازگشت

دیدار انجنیرصاحب حبیب الرحمن

24 جدی 1399

تصویر بردار را غره غره کن که پهلوی بخاری برقی تکه سفید و پیشروی میز پلاستیک چه میکند بغده روی حکومت بدبختی یعنی حکومت موقت بحث بکن باز دوره مجددی و کرزی را زنده ساخته دزدان سر قدرت و خانه جنگی شروع و مردم بیچاره جور و پامال گردند غنی هر همراه کرزی لین این وطن را بنام پشتون تباه کرد چرا دیگرملیت ها رشد و ترقی کردند محلات شان آباد و باز سازی گردید ولی پشتون ها تباه و برباد شدند