حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

بازگشت

آنهایکه در پای نیروی های اشغالگر شوروي ايستاده

آنهایکه در پای نیروی های اشغالگر شوروي ايستاده بودن در پای ناتو هم ایستاده اند حکمتیار صاحب