حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

بازگشت

جناب حکمتیار همراه با معاونین شان درحال ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری