حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

بازگشت

ثبت نام جناب ګلبدین حکمتیار همراه با معاونین شان

احمد

9 دلو 1397

نایس فوتو