حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

چند سال قبل با اجازه ای رئیس جمهور و ادارات مربوطه اجازه

بازگشت
10 میزان 1399           
Comment  0
چند سال قبل با اجازه ای رئیس جمهور و ادارات مربوطه اجازه خرید یونیفورمها را ګرفت، در بین کمپنی های شرکت کننده داوطلب توانست قیمت مناسب بدهد و با طرف حکومت قرارداد کند. اما سالهاست انتظار می کشد تا یونیفورم ها را حکومت تسلیم شود و مبلغ اورا بپردازند، و بازچند هفته قبل جرایم سنګین مال او را ضبط کرد!! و حال در خبرها نشر می کنند که ذخیره ګاه بزرګ لباس و یونیفورم نظامی در حوزه ای نهم شهر کابل کشف شد!!! مردم بیچاره برای کسب و کار تلاش می کنند قرار داد بګیرند اما حکومت در نهایت به جای عمل به تعهد خویش ، آنانرا حتما دزد و تروریست و... معرفی می کنند. بیچاره سرگردان است که نه مبلغ خود را دریافت کرد نه اموالش را و بدنام هم شد!!!