حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

حکومت ها در تعامل حسنه با جهان

بازگشت
10 میزان 1399           
Comment  0
حکومت ها در تعامل حسنه با جهان، می توانند بهتر پیش روند، به ملت خود خدمت کنند، اقتصاد را بهتر سازند، امنیت را تامین کنند و تعلیم را به فرد فرد کشور برسانند. در عدم آن روزهای سیاهی را و دشواری های زیادی را مردم خواهند دید. هیچ انسانی خواهان روزهای سخت و دشوار نیست، از بزرګان و مسولین نیز توقع ساخت آینده خوبی دارند، همیشه نیز ګوش نخواهند داد بلکه عمل می خواهند و خیلی انتظار نیز نخواهند کرد، در غیر آن بدیل دیګری را ترجیح خواهند داد.
اګر امروز امید نسبت به خیلی ها از دست رفته به دلیل این بوده که در میدان عمل، ارائه خدمات به مردم و تعامل حسنه با جهان ناکام بودند.
با ګذشته به اینده نګریستن و تقاضاهای روز و آینده را در نظر نګرفتن باعث می شود ابتکارات نو را از دست بدهید و در ګذشته بسر برید.
حبیب الرحمن حکمتیار