حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

درک منافع و خود محوری

بازگشت
26 سنبله 1399           
Comment  0

اشخاص بهتر و شایسته تر از دیګران منافع خود را درک می کنند، برای حفظ منافع خویش بسیار بهتر از دیګران می دانند چه نقشی و رفتاری را از خود نشان دهند، آنانی که اورا نماینده خود می دانند بیش از دیګران بر او اعتماد کرده و اورا شایسته حفظ منافع خویش به نمایندګی ګرفته اند. ممکن اعتماد نزد آنان ارزش بسیار والاتری نسبت به معیارهای دیګر داشته باشد. بهتر خواهد بود به جای اعتراض بر اینکه فرد موثری از جهتی خاصی شیوه بیان خاصی دارد یا تحصیلات اش کم و زیاد است را با اعتماد جمعیت خاص بر او مدغم نکنیم .

شاید بهتر باشد حضور آنانی مورد پرسش و تمسخر واقع شود که بدون در نظر ګرفتن نمایندګی شایسته و در رقابت ها و مخالفت های تیم حکومت با جهت های موثر داخلی در این پروسه شامل شده اند.

اګر بر رفتار فردی انتقاد می کنیم در ابتدا باید دانست که او نمایندګی از ما نمی کند، همچنان نمایندګان حکومت و احزاب در پروسه صلح شامل اند و ماهها را صرف این کردند تا بلاخره هیئت شکل ګرفته بتواند از جهت های موثر نمایندګی کند و حتما کسانی که انتقادی دارند شخصی را حافظ منافع خود و شایسته حضور در این پروسه می دانند.

اعتراض حزب و جمعیت شایستګی پذیرش دارد، دو حزب موثر که هیچ جهتی در این پروسه از آنان نمایندګی نمی کند در حالیکه مهمترین نقش را در چند دهه ګذشته ایفا کرده و نفوذ ګسترده بین مردم کشور دارند .از حزب کسی حضور ندارد و تنها شخصی که شاید از آدرس این حزب از طرف حکومت به دلخواه منتخب شده باشد، از منافع تیم مشخص و محدود حکومت حمایت و نمایندګی خواهد کرد تا منافع حزب، بیشتر مورد اعتماد همان تیم حکومت بوده تا حزب و متعهدین آن ، ارزشها و خواستهای آنان را پیګیری خواهد کرد تا اصول و اهداف حزب.

حبیب الرحمن حکمتیار