حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

نهادینه شدن فساد و تمسخر مردم سالاری

بازگشت
26 سنبله 1399           
Comment  0

یک طرف فساد را نهادینه کرد، مردم سالاری را به تمسخر ګرفت، قانون اساسی را زیر پا کرد و در هیچ موردی به آن احترام نداشت اما امروز هیئت اش عازم ګفتګو با مخالفین است و ادعای حفظ ارزشهای را می کند که سخت بر آن ظلم روا داشته.
به نظرم کسانی که خود ارزشی به ارزشها در طی دو دهه ګذشته قائل نبودند نمی توانند از آن در مقابل مخالفین پاسبانی کنند.

حبیب الرحمن حکمتیار