حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

مخالفت رهبران با لیست شورای مصالحه

بازگشت
26 سنبله 1399           
Comment  0

برخی از رهبران و شخصیت های برجسته با لیست اعلان شده مخالفت کردند، شاید تصمیم بر آن ګیرند تا هیئت های جداګانه را از آدرس خویش بفرستند، یکی از آدرس ها شاید به فکر شکل دهی محور دیګری در ګفتګوهای صلح باشد و از طرف های ناراض دیګر نیز عده ای را ګرد آورد، این محور دوباره دهها تن را جمع خواهد کرد و تکرارا سبب ناراضی برخی ها خواهد بود.

متاسفانه احزاب در خیلی امور حقیقتا سستی می کنند، حتما باید در ګفتګوهای صلح شخص ثالثی درمیان باشد، تا اینان ګرد هم آیند، در صورتیکه نشست اینان با وجود تمام تفاوتها، همه آدرس های دیګر غیر دولتی را بی اهمیت خواهد ساخت. البته حکومت و شورای عالی مصالحه جایګاه خود را خواهند داشت. و اینرا هم نباید نادیده ګرفت که پیش رفتن با این آدرس سبب در حاشیه نګهداشتن احزاب خواهد بود.

پس نشست احزاب در رابطه به صلح با وجود اختلاف نظر از شکل ګیری محورها و آدرس های جدید و مورد توجه قرار ګرفتن آنان و همچنین کم اهمیت شدن احزاب در این پروسه ها جلوګیری خواهد کرد و اګر هم محور داخلی غیر دولتی مطرح باشد تنها اینان مطرح خواهند بود .

حبیب الرحمن حکمتیار