حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

لیستی از همکاران یکی از مسولین نشر شد و اعتراضات برخی ها را برانګیخت.

بازگشت
26 سنبله 1399           
Comment  0

باید عرض کنم اګر روزی روزګاری شما به نمایندګی از سمت خاصی در حکومت وظیفه پیدا کنید، این کار ناشایست نیست، و زشت هم نیست که قومی، سمتی، مردمی در ولایتی یا ولسوالی بر شما اعتماد کنند و بزرګ خود را شما تعیین کنند. ګناه هم نیست که باید وظیفه الهی خود شمره و توانایی خود را به حدی برسانید تا از تمام مردم افغانستان نمایندګی کنید.

در افغانستان هیچ کس نتوانست از همه نفوذ کشور نمایندګی کند، و اګر زمانی هم در حکومت مسولیت مشاورت، معاونت، وزارت را به دوش ګرفتید و معتمدین خود را در کنار خود وظیفه دادید کار ناشایستی انجام نمی دهید و ګناهی هم مرتکب نمی شوید، این یک خواست طبیعی انسان است و با فطرت انسان می زیبد. البته حتما شایستګی را در نظر می ګیرید. شما با این کار خود تمام حکومت را مختص به یک قوم یا کسانی که شما را بزرګ خود می دانند نمی کنید و حق دیګران را نیز نمی خورید، بلکه یک مسولیت کوچک دارید و شاید بیست، سی یا صد نفر معتمد را در کنار خود داشته باشید و این حق شما و حق مردم شما بر شماست، در حالیکه حکومت ساختار بسیار بزرګی دارد و صدها هزار نفر در آن ایفای وظیفه می کنند. انتخابات این تقسیم بندی را به خوبی انجام می دهد .

اګر من با دوستان پوهنتون خود بیشتر راحت هستم و فضای اعتماد فی مابین بیشتری وجود دارد پس کوشش می کنم آنانرا در کنار خود داشته باشم، اګر در درون یک روند سیاسی، یک حلقه دست به دست هم می دهند و کوشش می کنند قوت بیشتری در آن جماعت و تصمیم ګیری داشته و دیګران را دلزده و تخریب کنند آنرا حق خود می دانند و الحمدالله که همه احزاب و پیروان آن نیز مسلمان اند و این امر را اګر در یک روند سیاسی شاهدیم پس چرا بر مامورین و همکاران یک فرد در حکومت ملاحظه نشان دهیم؟! آیا طالبان نفوذ اکثریت شان پشتون نیستند؟ و باز در درون آنان آنانی که قندهاری هستند قدرت بیشتری ندارند؟ آیا این اشتباه است که عده ای استاد خلیلی، استاد محقق، مارشال دوستم، آقای ربانی و... را رهبران خود می دانند؟ و آیا این هم ګناه است که پیروان آنان مرتکب می شوند و ایشان را به صفت بزرګان خود تعیین کرده اند؟
بهتر است اعتراضات ما معقولیت داشته و با فطرت و خواست مردم در تضاد نباشد.

وقتی افراد بدون سپری کردن سالهای طویل در یک حرکت سیاسی و فعالیت در آن ، به یک دم نقش برجسته در آن پیدا می کنند ، آنانی که سالیان طویل در این روند بودند دست به تخریب می زنند، سینه اش بر ایشان تنګی می کند و می کوشد ناراحتی ایجاد کند و دست به تبلیغات نامناسب بزند. وقتی وضعیت در یک روند سیاسی چنین است پس چرا از دیګران توقعات بی جا کنیم . وقتی جوانان را سالخورده ها در کنار خود نمی پذیرند و در مقابل مسولیت دادن به آنان اعتراض می کنند چرا ما دیګران را زیر نقد بګیریم که بیست یا سی تن از معتمدین ولایت خود را در کنار خود دارد؟

اګر یک روند سیاسی به قدرت می رسد و فقط معتمدین خود را در کنار خود می ګیرد و به آن مسولیت می دهد ، فرقی با کسی که نمایندګی از سمت و قوم خاصی می کند و معتمدین خود را در کنار خود می ګیرد ندارد.
در حالیکه لیست هم جعلی است، و بدون در نظر گرفتن اخلاق اسلامی دست به تخریب کار ناشایستی است.

حبیب الرحمن حکمتیار