حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

دیروز ګویا در‌ پنجشیر خواهان ګرفتاری شخصی ګشته بودند که عکس العمل های را نیز در پی داشت

بازگشت
6 سنبله 1399           
Comment  0
اصلاحات شما زمانی بین مردم ارزش و پذیرش خواهد داشت که شما ابتدا آنرا از خود شروع کنید، وقتی سنجش و ګزینش نتایج انتخابات ریاست جمهور هم در سفارت امریکا صورت می ګیرد و به فساد کشیده می شود، وقتی با انتخابات پارلمان هم خیانت صورت می ګیرد، وقتی در حضور عموم جان کیری تصمیم ساختار نظام را می ګیرد، وقتی از دروازه ګمرک تا ارګ سلسله فساد جاریست، وقتی کابینه عمرش را به سرپرستی می ګذراند و نیازی به حق رأی اعتماد نمایندګان مردم دیده نمی شود، از مراجع دریافت و مصارف هنګفت انتخاباتی کاندیدان خبری نیست و بدون شک استخبارات کشورهای مختلف در آن نقش دارند. وقتی تمام مافیا در تمام ولایات شامل در حکومت، از امتیازات آن برخوردار بوده و مسولیت حکومت داری نیز به آنان سپرده شده باشد و صدها عیب های که حامی و مرجع آن حکومت است و در چنین شرایطی اګر فردی ګرفتار می شود طبیعی است که مقاومت و عکس العمل های را خواهید دید. اګر در کنار حکومت باشید و دست به قتل عساکر اردوی ملی نیز بزنید، عیبی جلوه نمی کند و باز هم به حمایت شما ادامه می دهند. اګر در کنار آن نباشد از هر وسیله علیه شما استفاده می کنند. حتی اګر خواهان صلح باشید و موقف حکومت را ترجیح ندهید، یک حلقه شوم و خبیث از ترور نیز کار می ګیرند.