حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

مفهوم جنگ

بازگشت
6 سنبله 1399           
Comment  0
در مدیریت بحران بین الملل تحت عنوان مفهوم جنګ خواندیم که جنګی را جنګ داخلی ګویند که تعداد کشته شدګان اتباع آن کشور در یک سال هزار نفر باشد.این جنګ و کشتار تحت هر نامی در هر کشوری باشد می ګویند در آن جنګ داخلی وجود دارد، البته جرایم فردی شامل آن نمی شوند، طرفین درګیر با آدرسهای مشخص باید موجود باشد.
حال رئیس جمهور کشور ما اظهار می دارد که در ۵ ماه اخیر بیش از دوازده هزار انسان جانهای خود را در جنګ از دسته داده اند و طرف طالبان را ملامت می کند و باز همه دنیا طالبان را اتباع کشور افغانستان می دانند، البته می ګذریم از اینکه چه کسانی یا کشورهای آنانرا حمایت می کند، اما سازمان های بین المللی وقتی جرایم را بررسی می کنند حکومت را نیز در کمتر و بیشتر از بیست درصد کشتارها ملامت می کند. به هر صورت منظور این است که جنګ افغانستان جنګ داخلی است.و سالیان سالیان است که داخلی است. هر ساله صدها هزار تن در داخل کشور بی جا می شوند، ده ها هزار تن مجبور به هجرت، هزاران تن خطر مرګ را در مهاجرت به اروپا و غرب به جان می خرند ، سوزانده می شوند و غرق می ګردند. اما هستند دوستانی که هنوز هم این جنګ را جنګ داخلی نمی دانند. شاید منتظر هستیم که در هرکوچه شهر صدای برخورد مسلحانه شنیده شود و باز بپذیریم.