حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

حضور زنان در ادارات کشور بسیار شکل ظاهری وساختګی دارد،

بازگشت
6 سنبله 1399           
Comment  0

حضور زنان در ادارات کشور بسیار شکل ظاهری وساختګی دارد، هر بیننده می تواند به جعل و ساختګی بودن آن پی برد. حضور آنان زمانی شایسته تر و شکل حقیقی خواهد ګرفت و دست آوردی حساب خواهد شد که در کشور امنیت حاکم،اقتصاد و تعلیم بهتر ګردد و چند نسلی در آسایش بسر برند.
در آن زمان تمام ملت از طفل و کهن سال ، زن و مرد از حقوق شایسته برخوردار خواهند ګشت. وقتی هزاران تن در جنګ خانمان سوز به شهادت می رسند و حقوق هیچ انسانی به او داده نمی شود، چطور در این شرایط بد حرف از دست آورد حقوق زنان می زنیم، آیا ظاهر شدن خانم ها بر صفحات تلویزیون، فیسبوک و دادن وظیفه در چند اداره حقوق آنان را احتوا می کند؟ میلیونها زن در شرایط بد امنیتی،اقتصادی و تعلیمی بسر می برند، این حقوق را باید در هر خانه دریافت کنند نه در ظواهر و صفحات تلویزیونی و آن هم به خاطر اینکه در ارتقای سطح توانایی آنان و جذب و جلب شان در ادارات از منابع خارجی پول هنګفتی دریافت کرده و فساد مالی کلانی صورت ګیرد و فقط به کمک کنندګان خارجی در ظاهر نشان دهند که خدمتی در بخش خانم ها انجام داده اند و بس .

حبیب الرحمن حکمتیار