حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

در کتاب نظم جهانی از هنری کیسینجر می خوانیم که :

بازگشت
31 جوزا 1399           
Comment  0
زمانی که فریدریک دوم در سال ۱۷۴۰ به سلطنت رسید. او متوجه شد که بر سر کردن تاج شاهی مسوولیت طاقت فرسایی است. به همین خاطر بود که با همراهی یکی از دوستانش به نام هرمان ونکیت به انګلستان فرار کرد. آنها دستګیر شدند و شاه دستور داد تا دوست اش ونکیت را در برابر چشمان فردریک ګردن بزنند.
بعد از آن او از پسرش ۱۷۸ سوال را پرسید که همه از سوی فریدریک با زبردستی پاسخ داده شدند و این سبب ګردید تا شاه اورا دوباره به سلطنت منصوب کند.
فریدریک مرد شجاع و دارای دیدګاه های جهان شمول بود،او توانست قلمرو پروس را دو برابر سازد و آنرا بخشی از قلمرو سلطنت خویش کند.همچنان او مظهر حکومت داری در عصر روشن ګری است. در زمان وی ارتش پروس مؤثرترین و منظم‌ترین ارتش اروپا محسوب می‌شد
او سه صد سال پیش از پذیرفتن سلطنت خود داری می کند اما در افغانستان با هزار ننګ، تقلب، فساد، خیانت و وابستګی ها کوشش می کنند به آن برسند و با دو دهه حمایت جهانی حتی شفاخانه های ما دستګاه اکسیژن ندارند، حتی یک انتخابات سالم برګذار نکردند، یک ګمرک کنترل نشد و چور و چپاول در آن ادامه دارد.هر روز امنیت بیشتر خراب شد و بی جاشدګان داخلی هرساله به صدها هزارتن رسید، در ناداری و کاهش کمک ها فساد افزایش بیشتری پیدا می کند!!