حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

د ولس‌ د صحت لپاره د کرونا په نوم له IMF قرضه د افغانانو لاسونو ته زولنی اچوی.

بازگشت
31 جوزا 1399           
Comment  0
د ولس‌ د صحت لپاره د کرونا په نوم له IMF قرضه د افغانانو لاسونو ته زولنی اچوی.
موږ پوهیږو چی دا قرضه په غلطه مصرف کیږی. دلته مدیریت نشته، فساد اوج ته رسیدلی او قرضه هم شخصي جیبونو ته ځي.