حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

انفاق و ايثار در قرآن

بازگشت
13 دلو 1398           
Comment  0

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

مقدمه

در صفوف مجاهدين در پهلوي خوبيها و شايستگي هاي زياد؛ مشكلاتي نيز وجود دارد كه نمى توان آنرا ناديده گرفت، لازم است بر آن اعتراف نمود، عوامل آنرا ريشه يابي كرده و چاره اش را سنجيد. مهمترين و اساسي ترين وظيفه دعوتگران مخلص و مصلحان دلسوز جامعه ما مبارزه براي رشد خوبيها و زدودن زشتي هاي موجود در صفوف مجاهدين است. ما به چنين دعوتگرانى مخلص خيلي نيازمنديم، كه متأسفانه تعداد آنان در جامعه ما خيلي محدود است. ما از نقادان حسود و عقده مند كه كمال ديگري جز انتقاد و اعتراض ناسالم و منزجر كننده ندارند خيلي زياد داريم، آنانكه از اصلاح بسيط ترين و كوچكترين مفسده اجتماعى عاجز اند و در طول عمرشان باعث اصلاح فرد واحدى نشده اند و در "عمل نامه" شان دعوت الى الخير، امر بالمعروف و نهى عن المنكر وجود ندارد.

ما ساز سياستمداران و تحليل گران اوضاع سياسي كشور و منطقه زياد داريم، كه تا ديري از شب به راديوهاي شياد مربوط شبكه هاي دروغ سازي و شايعه پراكني غرب با انهماك كامل گوش مى گذارند و فرداي آن شب تبصره هاي اين راديوها، ورد زبان شان بوده و در هر محفل و مجلسى تكرا رمي كنند، ولي از مصلحاني كه معضله اى از معضلات سياسي و اجتماعي مار ا حل كنند و گامي درجهت باز كردن گره ها و عقده ها بردارند، بن و بست ها را بشكنند و نوآوري و ابتكار داشته باشندخيلي كم داريم.

آنانكه بر مشكل تعدد احزاب، خلاي عدم قيادت واحد، تشتت و پراكندگي و عدم وحدت در صفوف مجاهدين مى توانند انگشت انتقاد بگذارند و در مصاحبه هاي شان باراديوهاي شر انگيز بى بى سى و صداي امريكا به آن اشاره كنند، ولي اگر پرسيده شوند در راه ازاله لكه هاي دامن پاك مجاهدين و معالجه بيماريها و حل مشكلات ملت خود چه چاره پيشنهاد مى كنند؟ از جواب عاجزاند، و اگر بپرسيم در رابطه با رفع نقيصه ها و حل مشكلات چه كاري كرده اند؟ جوابي ندارند. و اگر بپرسيم عوامل اين مشكلات كدامها اند تا در راه ازاله اش بكوشيم؟ براي گفتن چيزي ندارند. از اين نقادان حسود و حقود كه آله دست دشمنان اند كاري ساخته نيست، نبايد هيچ توقع او انتظارى از آنان داشت، ملت ما به معالجه گران دلسوز بيماريهايش ضرورت دارد. آنانكه عوامل فتنه ها و آشوبها را ريشه يابي مى كنند و به معالجه آن مى پردازند.

اين رساله مختصر بيكي از مفاهيم خيلي مهم اختصاص يافته كه در قرآن تركيز زيادي برآن صورت گرفته است؛ انفاق در راه خدا و نقش آن در سازندگي شخصيت انسان و در معالجه دردها و بيماريهاي اجتماعي اش در اين رساله به بررسي گرفته شده است.

اگر عوامل او اسباب مفاسد و مظالم در اجتماعات انساني ريشه يابي گردد به اين حقيقت به آساني و بزودي پي خواهيم برد كه "بخل و حرص" و "طمع و آز" همان بيماريهاي رواني خطرناكيست كه هم خود انسانرا به فساد و تبهكاري كشانده است و هم ثمرات تباهكن و خطرناكي به اجتماع او تحويل داده است. اين طمع و حرص و بخل است كه باعث مى شود انسان عزيز و شريفي را به متاعي در آورد كه به قيمت خيلي ارزاني به خريد و فروش گذاشته مى شود و يا حيواني درنده و سفاكي ازاو بسازد كه براي اشباع حرص و آزش و غرض اقناع نفس طماعش از هيچ دنائت و جنايتي دريغ نمي ورزد. دانلود / Download