حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

در حکومت های که بودیجه آن از منابع غیر مردمی تامین می شود ،شاهد عدم علاقه مندی نظارت مردم بر امور حکومت هستیم.

بازگشت
8 جوزا 1398           
Comment  0
یکی از بدبختی های حکومت افغانستان این است که حکومت ما منبع عایدات اش کمک های کشورهای خارجی است، این کمک ها برای همدردی با افغانستان صورت نمی ګیرد بلکه کشور را با مشکلات زیادی روبرو ساخته از طرف دیګر نظام مردم سالاری را نیز صدمه رسانیده است.
هرچه بازیګر در منطقه بیشتر شود مشکلات آن نیز پیچیده تر می شود و حساسیت ها نیز در مقابل حضور آنان هم داخلی و هم منطقوی بیشتر می ګردد.
ګرچه تقلب های فاحش و فساد ګسترده در انتخابات ریشه اصلی صدمه رساندن به مردم سالاری است اما تکیه کردن حکومت به خارجی ها نیز باعث ګشته حکومت وابستګی بیشتر به خارجی ها داشته باشد تا مردم افغانستان.هر چه وابستګی حکومت نسبت به مردم افزایش یابد به همان اندازه حکومت مردم بر مردم شکل قوی تر می ګیرد و فاصله بین مردم و حکومت کمتر محسوس می شود.
وابستګی خارجی حکومت سبب می شود به خواستهای داخلی مردم توجه کمتر صورت ګیرد ، و عدم توجه به این خواستها اعتراضات را بوجود می اورد  که وضعیت کنونی کشورمان و افزایش روزافزون مخالفین نتیجه آن است.
حبیب الرحمن حکمتیار