حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

فرزند رهبر حزب اسلامی افغانستان آقای حبیب الرحمن حکمتیار بر نبود معیار در انتخاب اعضای جرګه مشورتی صلح انتقاد کرده

بازگشت
22 حمل 1398           
Comment  0

فرزند رهبر حزب اسلامی افغانستان آقای حبیب الرحمن حکمتیار بر نبود معیار در انتخاب اعضای جرګه مشورتی صلح انتقاد کرده و برګذاری آنرا بدون در نظر ګرفتن هیچ معیار و مشوره موثر نمی داند و مشوره دهی آن هیچ ګاه از ملت نمایندګی نخواهد کرد.

او می افزاید وقتی برای تعیین اعضای شرکت کننده لویه جرګه مشورتی معیاری نباشد ،عدالت شکسته می شود و حتما ګروهی به جای اینکه بخواهند از نمایندګان حقیقی مردم مشوره بګیرند افرادی را با تقلب برمی ګزینند تا  آنچه را  می پسندد این نمایندګان جعلی نیز در حق آنان رأی بدهند.

عکس العمل مردم در هرات و ولایات دیګر علیه انتخاب اعضای جعلی جرګه مشورتی صلح تشویش دیګر را در ملت خلق خواهد کرد، ملت نمی خواهد افرادی که نمایندګی از آنان نمی کنند با عنوان های دروغین بر سرنوشت آنان بازی کنند.

اما راه حل چیست؟ چه نوع معیاری می توانست برای همه قابل پذیرش باشد و کسی آنرا ظلم در حق خود نشمرد، ایشان می افزاید که ما خواهان آن بودیم که نمایندګان پارلمان منتخت کنونی و ګذشته، همچنان وکلای شورای های ولایتی و  کاندید های که در هر ولایت رأی بالا  کسب کرده اند ولی نتوانسته اند به پارلمان راه یابند در لیست شرکت کنندګان اعضای مشورتی لویه جرګه باشد.

اما متاسفانه حکومت بدون هیچ معیاری و به دلخواه طرف داران بله ګو و به اصطلاح خیاطان خود را در لیست اعضای لویه جرګه ګرفته  و پنج میلیون دالر را بر آن هزینه خواهد کرد تا صرفا سرهای خود را به نشانه تایید تکان بدهند. و این ظلم بیش در حق مردم نیست، همه آګاهان متوجه اند و آنرا بازی طفلانه می پندارند.

متاسفانه حکومت انتخابات پارلمانی ګذشته را نیز به مسخره ګرفت، ریاست جمهوری را هم به مسخره خواهد کشید و با جرګه مشورتی صلح نیز چنین می کند.

چرا فقط مشوره؟! چرا این همه هزینه؟ اګر طرح ما پذیرفته شود و کسانی که حقیقتا منتخب هستند در جرګه حضور پیدا کند دیګر نیازی به مصرف ۵ میلیون دالر نیز نخواهد بود. حزب اسلامی برای شورای مرکزی خویش سه هزار تن را به مدت ۳ روز در کابل در خیمه لویه جرګه از سرتاسر کشور دعوت کرد و مصارف آن ۵ میلیون افغانی بود نه پنج میلیون دالر. متاسفانه حتی در برنامه های سه روزه نیز فساد بسیار رخ می دهد.