حبیب الرحمن حکمتیار
Habiburahman Hekmatyar

6 سنبله 1399

د سولی لپاره ټول هیوادوال هیلی لری ، خو دا هم په پام کی ونیسی چی ډاډمنه سوله او امنیت په آسانه نه ترلاسه کیږی.

د سولی لپاره ټول هیوادوال هیلی لری ، خو دا هم په پام کی ونیسی چی ډاډمنه سوله او امنیت په آسانه نه ترلاسه کیږی.

6 سنبله 1399

په پارلمانی چارو کی د دولت وزیر ښاغلی امرخیل سره ملاقات،

په پارلمانی چارو کی د دولت وزیر ښاغلی امرخیل سره ملاقات، د سولی او د حزب اسلامی د بندیانو ازادیدلو په هکله مو

6 سنبله 1399

څوک چی په فیسبوک کی د خلکو لیکنو،نظریاتو،او شعارو ته اهمیت ورکوی

څوک چی په فیسبوک کی د خلکو لیکنو،نظریاتو،او شعارو ته اهمیت ورکوی او مهم، پیژندل شوی رسنی او منابعو ته له پام پرته دریځ

6 سنبله 1399

حال لویه جرګه مشورتی برګذار می ګردد،

حال لویه جرګه مشورتی برګذار می ګردد، از نامش هم پیداست که فقط مشوره می دهند یعنی تصمیم ګیرنده نیستند، به دلایل امنیتی احتمال خطر

6 سنبله 1399

کشور فقیر غنی

خوب افغانستان پول زیاد دارد، و گاهی نمی داند چطور مصرف کند، یکی از راه های مصرف آن مشوره مفت دادن است. یعنی

6 سنبله 1399

هیواد کی مو چی کله هم حاکمانو جرګی راغوښتی

هیواد کی مو چی کله هم حاکمانو جرګی راغوښتی د هغوی په خوښه یی تصمیم نیولی، یواځی د پخوانی رئیس جمهور ښاغلی کرزی په وخت

6 سنبله 1399

دشمن فروخته شده واجیر

آتش زدن مکاتب کار دشمنان ابله و خود فروخته امروزی و آینده افغانستان است که به هیچ ارزشی باور ندارند.